Chiŋcuy

Versículo del día

It́u̱mpɨy jém ichacneyajwɨɨp jém it́ɨc, o it́ɨ̱wɨtam, ija̱tuŋ, ia̱pa, iyo̱mo, ichɨ̱xt́am, o iñas ɨch aŋcuyucmɨ, Dios icseedáypa yɨ́p naxyucmɨ cien veces más. Ipɨctsoŋyajpat́im jém vida jém d́apɨc cuyajpa.

San Mateo 19:29
Pɨxiñt́am

Yɨ́p Sitio Web aŋwattám iga iŋcuyujcatámiñ náps jém Nuntajɨ̱yi.

Iñjo̱doŋatámpat́im i̱ je jém Nuntajɨyyajpáppɨc.

Yɨɨm anacquímnetám jém yo̱xacuy aŋwatnetamwɨɨp.

Siiga mit́ɨgɨyt́ámpa yɨɨm impáttámpa yɨ́ppém material it́wɨɨp Nuntajɨyi̱mɨ.

"Núctaamɨ"

"Ámtaamɨ, jo̱doŋataamɨ y cuyujcataamɨ"

 

 

Wéctam yɨ́p información