Ñipñibooyi

Capeltúccuy

Capel tsa̱m wɨ̱ cupiŋnewɨɨp
capelcɨ̱ŋa
Puuch capel
Capel tsa̱m wɨ̱ cɨŋne
Sɨ́p it́ugoy
Capel3

Wa̱t́i ñipñibooyi

mopstɨm

Mopstɨm

Sa̱mñi

Sa̱mñi

sɨc

Sɨc

úcsuc

Úcsuc

Wéctam yɨ́p información