Yɨɨm impáttámpa jém consonantes y jém vocales tampɨctampáppɨc iga tajayt́ámpa nuntajɨyi̱mɨ.

Yɨ́mmɨm wɨa̱p iŋcuyujcatám ju̱t́pɨc mijayt́ámpa y ju̱t́pɨc immayt́ámpa tanaŋma̱t́i.

 

Wéctam yɨ́p información