Yɨɨm it́ jém Dios iŋma̱t́i, jém Jo̱mipɨc Trato jém Iwatnewɨɨp jém TánO̱mi Jesucristo, it́ jém pdf y jém iaplicación.

chiŋcuy

Jesɨc t́it́am iŋwattámpa, wattaamɨ con jém wɨ̱bɨc tóyooyi

1 Corintios 16:14 

Jém Jo̱mipɨc Trato

Jém Jo̱mipɨc Trato jém Iwatnewɨɨp TánO̱mi Jesucristo

Wɨa̱p inicquet yɨɨm, chiɨ click jut́im it́ jém iñɨ̱yi o jém dibujo.

Chiŋcuy

Ɨch wɨa̱p aŋwat it́umpɨy cosa, porque jém Cristo achi ipɨ̱mi.

Filipenses 4:13

Yɨɨm wɨa̱p inicquet dende jém Play Store, chiɨ click jut́im it́ jém iñɨ̱yi o dibujo

Yɨɨm it́ jém Dios iŋma̱t́i, jém Jo̱mipɨc Trato jém Iwatnewɨɨp jém TánO̱mi Jesucristo.

Yɨɨm wɨa̱p iŋcupiŋ júp libro immayt́ooba. 

Iga wɨaiñ íñám yɨ́p aplicación iaganam d́a mii̱ conectado, wa̱tɨ click yɨɨm iga wa̱iñ iniŋáy tu̱m jo̱mipɨc ventana. Ocmɨ, wa̱ttɨ tu̱m marca jém iñnavegadorjo̱m, wɨa̱pt́im inicáy jém immáquina ipantallayucmɨ.
Wéctam yɨ́p información

Su aliento es valioso para nosotros

Sus historias ayudan a que sitios web como este sean posibles.