Yɨɨm it́ tu̱m diccionario nuntajɨyi̱mɨ, wɨa̱p imméts júbam aŋma̱t́i immétstooba.

Wɨa̱p inicquet yɨɨm, chiɨ click jut́im it́ jém iñɨ̱yi o jém dibujo.

Wéctam yɨ́p información