Yɨɨm quejpa jém animatyaj tanait́t́amwɨɨp

pa̱chi
a̱wo
T́u̱qui
Apit́chi̱ji
sa̱wtsajtsa
Nɨts
Cuucu
Me̱me
Júŋ
Jon
Catscats
xix, xut́u animat
Tsa̱ñ
Tsue̱xi
Tuunuc
Mixi
Cawaj
Mixi
Chiquñ chimpa

Tsa̱m mɨ̱chpa yɨ́p chimpa, agui maymay.

Chimpa

Yɨ́p chimpa agui pɨ̱ne quejpa iga jém io̱mi agui it́oypa.

Me̱me

Yɨ́p tu̱m chiquiñ me̱me, tampátpa jɨmño̱m.  

Wéctam yɨ́p información